Reglement stichting Topvrouwen Limburg

1.1 Het ontstaan

De verkiezing Zakenvrouw Noord-Limburg is in 2012, op initiatief van de stichting Zakenvrouw Noord-Limburg in het leven geroepen. Vanaf 2016 is de verkiezing een provinciale activiteit geworden en wordt de Zakenvrouw van Limburg uitgeroepen. Vanaf 2018 is de naam gewijzigd in Topvrouw Limburg.

1.2 Doelstelling

Topvrouw Limburg heeft als doel vrouwelijk ondernemerschap en vrouwelijk leiderschap te stimuleren en te ontwikkelen.

1.3 Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit maximaal 7 personen die de visie en missie van de stichting Topvrouwen Limburg onderstrepen en uitdragen. Het bestuur is verantwoordelijk
voor alle lopende zaken en de gehele organisatie. De bestuursleden worden op persoonlijke titel benoemd.

1.4 Doelgroep

Doelgroep zijn alle topvrouwen die voldoen aan de profielschets zoals omschreven onder punt 2. en hun bedrijf of organisatie waarbinnen ze werken gevestigd is binnen één van de gemeentes in de provincie Limburg of die anderszins een sterke band hebben met de Provincie Limburg.

1.5 Werving

De openstelling van de kandidaatstelling voor de verkiezing Topvrouw Limburg wordt via pers- en media publicaties en op de website van Topvrouwen Limburg onder de aandacht
gebracht. De werving van nominaties geschiedt op basis van aanbevelingen middels het daarvoor bestemde formulier op de website. Iedereen kan een kandidaat voordragen. De
voordrager vermeldt een korte motivatie, inclusief de band met de kandidaat. De voorgedragen topvrouwen worden hierover geïnformeerd en verzocht een persoonlijk
nominatieformulier in te vullen. Dit uitgebreid formulier gaat dieper in op de kwaliteiten zoals o.a. persoonlijkheid, denkwijze en werkwijze van de topvrouw en dient door haar
volledig ingevuld en ondertekend te worden. De verkregen informatie valt onder de AVG en wordt overeenkomstig behandeld.

1.6 Selectie

Het bestuur van de stichting Topvrouwen Limburg beoordeelt de aanmelding van de topvrouwen aan de hand van de criteria om vervolgens een voordracht te doen aan de jury.
Indien stemming noodzakelijk is, hebben alle bestuursleden, inclusief de voorzitter, een gelijke stem. Het bestuur levert zonder rangorde maximaal 10 kandidaten aan bij de jury.

1.7 Jury

Een deskundige en onafhankelijke jury beoordeelt de door het bestuur aangedragen kandidaten.

Deze jury wordt samengesteld door het bestuur van de stichting en bestaat uit minimaal 5 personen waarvan verondersteld wordt dat zij kunnen beoordelen of, en vooral in welke mate, door de topvrouw aan de gestelde criteria wordt voldaan. De juryleden dienen volstrekt neutraal te zijn. Een jurylid zal maximaal drie jaar zitting nemen met mogelijkheid tot verlenging van één jaar. Echter in acht nemende dat het wisselen binnen de jury op een geleidelijke en beheersbare wijze gebeurt.

De jury kiest de kandidaten waar zij een verdiepend gesprek mee voeren. Vervolgens kiest de jury 3 kandidaten die in aanmerking komen voor de titel ‘Topvrouw Limburg’.
De jury toetst de drie genomineerden zelfstandig aan de criteria, zoals vermeld onder 2.1 en 2.2. Voor het verkrijgen van een zo breed mogelijk beeld van de kandidaten en hiermee een evenwichtige beoordeling, worden de genomineerde topvrouwen bezocht door de jury. De jury wordt bij de bedrijfsbezoeken bijgestaan vanuit het bestuur. Zij maken geen deel uit van de jury en hebben dus ook geen stem en dienen enkel ter administratieve ondersteuning van de jury. Dit bedrijfsbezoek, de sollicitatieprocedure én de presentaties, interviews en pitch tijdens de verkiezingsavond, bepalen uiteindelijk de stem van de jury. Het uiteindelijke besluit van de jury wordt genomen nadat alle onderdelen, inclusief de pitch, hebben plaatsgevonden onder toeziend oog van een notaris.

2.1 Beoordelingscriteria

De jaarlijkse toekenning van de titel Topvrouw Limburg is het uitgangspunt. Dit betekent dat bij de beoordeling de topvrouw centraal staat. Dit kan echter niet los worden gezien van de onderneming of organisatie waaraan leiding gegeven wordt of waarin een topfunctie bekleed wordt.

 

 

 

   

  De topvrouw uit het Limburgse bedrijfsleven of organisatie is een persoonlijkheid die vrouwelijk ondernemerschap en vrouwelijk leiderschap stimuleert en ontwikkelt. Die een
  inspirerend en stimulerend voorbeeld is voor anderen. Een topvrouw die vertrouwen uitstraalt en geeft, én een topvrouw met een gevestigde reputatie, die zich met passie inzet
  om het goede te doen voor mens en maatschappij. 

   Het is mogelijk om een topvrouw opnieuw aan te melden indien zij gedurende de voorgaande 4 jaar niet tot de finalisten behoorde. Het is dan van belang dat de kandidaat
  aangeeft welke ontwikkeling zij ten opzichte van de vorige nominatie heeft doorlopen.

   

  2.2 Overige criteria

  De eigen onderneming van de topvrouw dient financieel gezond te zijn. Hiertoe worden de winstgevendheid van de afgelopen drie jaren, de huidige solvabiliteit en de vooruitzichten voor de komende twee jaren van de onderneming beoordeeld. In geval de topvrouw bij een organisatie in loondienst werkzaam is, is het van belang dat zij
  beleidsbepaler is. In dit geval bekijkt de jury de verantwoordelijkheden van de topvrouw
  binnen deze organisatie en de wijze waarop zij deze invult.
  Verder worden bij de beoordeling de activiteiten van de eigen onderneming c.q. organisatie betrokken en de mate waarin deze (positieve) impact weet te creëren.

  De genomineerde topvrouwen ontvangen desgewenst door de jury het verzoek om ten behoeve van de beoordeling van de overige criteria aanvullende informatie te verstrekken.

  3.1 De verkiezingsavond

  De verkiezingsavond wordt gehouden in een accommodatie gelegen in Limburg. Tijdens deze avond, welke onder verantwoordelijkheid van het bestuur aan de hand van een
  draaiboek verloopt, worden de drie genomineerde topvrouwen geïnterviewd. In goed onderling overleg met de genomineerden wordt gezorgd dat deze presentaties op uniforme wijze gegeven kunnen worden. Alle personen die zakelijk actief zijn binnen Limburg worden in de gelegenheid gesteld deze avond te bezoeken, tegen betaling van een door het bestuur vastgesteld bedrag.

  De genomineerde topvrouw neemt zelf deel aan de voorbereidingsgesprekken voor deze avond. Het is dan ook niet toegestaan een plaatsvervanger af te vaardigen.

  Vanuit de stichting wordt verwacht dat de genomineerde topvrouw visie en doelstelling van de Stichting Topvrouwen Limburg uitdraagt vóór, tijdens en na de uitreiking.

  3.2 Prijs

  Tijdens deze avond/de verkiezingsavond wordt de volgende prijs uitgereikt:

  • Titel Topvrouw Limburg voor één jaar.

  Aan deze eretitel is een aandenken verbonden dat speciaal ontworpen is voor de Topvrouw van het jaar Limburg. De beoordelingsrapporten van de jury worden samengevat in het
  juryrapport dat tijdens de avond wordt voorgelezen door de voorzitter van de jury.

  3.3 Financiële bijdrage genomineerden

  De drie genomineerden worden verzocht binnen 7 dagen na datum bekendmaking van de finalisten een financiële bijdrage van € 750,00 te leveren. De bijdrage betreft een
  compensatie voor hetgeen de stichting verzorgt als onderdeel van het verkiezingsproces:
  • Diverse PR-activiteiten rondom de prijs en de genomineerden
  • Diverse mogelijkheden om zichzelf en hun bedrijf te promoten zoals bijvoorbeeld op de website en via sociale media
  • Bedrijfsvideo
  • Foto- en videomateriaal van de verkiezing

  3.4 Toestemming

  De genomineerden van de verkiezing Topvrouw Limburg geven toestemming voor gebruik van foto en film ter promotie van de jaarlijkse verkiezing. Tevens zullen uitspraken en citaten van alle genomineerden uit de nominatieformulieren gebruikt worden ter inspiratie van anderen.

  3.5 Statuten

  In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet ligt bij het bestuur van de stichting de bevoegdheid een beslissing te nemen. De statuten van de stichting zijn, indien gewenst,
  beschikbaar via het secretariaat van de stichting.