Reglement

Reglement stichting Topvrouwen Limburg

1.1 Het ontstaan

De verkiezing Zakenvrouw Noord-Limburg is in 2012, op initiatief van de stichting Zakenvrouw Noord-Limburg in het leven geroepen. Vanaf 2016 is de verkiezing een provinciale activiteit geworden en wordt de Zakenvrouw van Limburg uitgeroepen. Vanaf 2018 is de naam gewijzigd in Topvrouw Limburg.

1.2 Doelstelling

Topvrouw Limburg heeft als doel vrouwelijk ondernemerschap, vrouwelijk management, vrouwelijke energie en vrouwelijke zakenemotie te stimuleren en te ontwikkelen.

1.3 Doelgroep

Doelgroep zijn alle topvrouwen die voldoen aan de profielschets zoals omschreven onder punt 2.3. en een topfunctie bekleden binnen één van de gemeentes in de provincie Limburg.

1.4 Werving en selectie

De werving van nominaties geschiedt op basis van aanbevelingen middels het daarvoor bestemde formulier. De wethouder van economische zaken van elke deelnemende gemeente zal ten minste één kandidaat voordragen. Daarnaast kan iedereen een kandidaat voordragen, bijvoorbeeld vanuit een Businessclub, Business Serviceclub, Ondernemersvereniging, Industriële Clubs of relatie. Anoniem voordragen kan echter niet. Ook is een korte motivatie verplicht.

De voorgedragen topvrouwen worden hierover geïnformeerd en verzocht een uitgebreid persoonlijk nominatieformulier in te vullen. Ter voorbereiding van het werk van de jury wordt door de selectiecommissie, bestaande uit het bestuur van de stichting, aangedragen topvrouwen geordend en globaal getoetst aan de gestelde criteria. De selectiecommissie kiest vervolgens maximaal 10 kandidaten en legt deze voor aan de jury. De jury gaat in gesprek met deze topvrouwen en selecteert vervolgens de 3 finalisten.

1.5 Jurering

De 3 genomineerde topvrouwen worden beoordeeld door een deskundige en onafhankelijke jury. De jury heeft de opdracht en de zelfstandige bevoegdheid om de genomineerden te toetsen aan de criteria ‘kwaliteiten en eigenschappen’ zoals vermeld onder ‘Toekenning’ op de pagina van Topvrouwen Limburg ‘Onze missie en visie’. De stem van de jury telt voor 3/4 en de stem van het publiek voor 1/4 mee in het eindbeoordeling, onder toeziend oog van een notaris. De jury heeft hiermee een beslissende stem. Voor het verkrijgen van een zo breed mogelijk beeld van de kandidaten en hiermee een evenwichtige beoordeling, worden de genomineerde Topvrouwen bezocht door de jury. Dit bedrijfsbezoek, de sollicitatieprocedure, de publieksstem én de presentaties, interviews en pitch tijdens de verkiezingsavond, bepalen uiteindelijk de stem van de jury.

2.1 Selectiecommissie

De selectiecommissie bestaat uit het bestuur van de stichting Topvrouwen Limburg en bestaat uit minimaal 3 personen, waarvan wordt verondersteld dat zij kunnen beoordelen of aan de gestelde criteria kan worden voldaan. De taak van de selectiecommissie is om de aanmelding van de topvrouwen aan de hand van de criteria procedureel te beoordelen en vervolgens een voordracht te doen aan de jury. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gegevens die op een voor iedereen uniforme wijze zijn aangeleverd. Indien stemming binnen de commissie noodzakelijk is, hebben alle leden, inclusief de voorzitter, een gelijke stem.

2.2 Jury

De jury wordt samengesteld door het bestuur van de stichting en bestaat uit minimaal 5 personen waarvan verondersteld wordt dat zij kunnen beoordelen of, en vooral in welke mate, door de topvrouw aan de gestelde criteria wordt voldaan. De juryleden dienen volstrekt neutraal te zijn en bovendien samen een vertegenwoordiging verspreid over Limburg te zijn. Een jurylid zal maximaal 3 jaar zitting nemen met mogelijkheid tot verlenging van 1 jaar. Echter in acht nemende dat het wisselen binnen de jury op een geleidelijke en beheersbare wijze gebeurd en dat het jurylid zakelijk actief is.
De jury wordt bij de bedrijfsbezoeken bijgestaan door 2 leden van het bestuur. Zij maken geen deel uit van de jury en hebben dus ook geen stem en dienen enkel ter administratieve ondersteuning van de jury.

2.3 Beoordelingscriteria

De jaarlijkse toekenning van de titel Topvrouw Limburg is het uitgangspunt. Dit betekent dat bij de beoordeling de topvrouw centraal staat, echter dit kan niet los gezien worden van de onderneming waaraan leiding gegeven wordt of waarin een topfunctie bekleed wordt.

De Topvrouw Limburg is:
De topvrouw uit het Limburgse bedrijfsleven of organisatie die de volgende kwaliteiten en eigenschappen in zich heeft verenigd:

 • Visie
 • Leidinggevende capaciteiten
 • Uitdragen van haar vrouwelijke energie
 • Doeltreffendheid
 • Inspirerend en stimulerend voorbeeld
 • Innovatief denken
 • Doorzettingsvermogen

En daarnaast een persoonlijkheid is met een gevestigde reputatie, die zakelijke en maatschappelijke betrokkenheid uitdraagt.

Het is mogelijk om een topvrouw opnieuw aan te melden indien zij gedurende de voorgaande 4 jaar niet tot de finalisten behoorde. Naast het nominatieformulier wil de selectiecommissie bij een volgende aanmelding weten welke verbeterpunten t.o.v. de vorige nominatie van toepassing zijn.

2.4 Financiële criteria

De kandidaat wordt geacht de volgende mededeling te overleggen door haar accountant of boekhouder:

 • De onderneming 2 van de laatste 3 afgesloten boekjaren een positief resultaat heeft geboekt.
 • De onderneming een positief eigen vermogen, aan het einde van het laatst afgesloten boekjaar, heeft.
 • De solvabiliteit, aan het eind van het laatst afgesloten boekjaar, tenminste 20% is.
 • Er volgens de accountant of boekhouder op het moment van nomineren geen sprake is van een continuïteitsrisico van de onderneming.

Indien de voordracht een natuurlijke persoon betreft (ZZP, VOF, Maatschap), dient de ondernemersbeloning (norm DGA salaris) op de jaarwinst in mindering te worden gebracht bij de beoordeling van de financiële criteria. Indien de topvrouw werkt voor een stichting, is het van belang dat zij beleidsbepaler is.
Kandidaten die voorgedragen worden ontvangen het verzoek binnen 5 werkdagen bovenstaande verklaring te overleggen, naast een ingevuld persoonlijk nominatieformulier zoals genoemd onder 1.4. Degene die geen verklaring inlevert, valt af.

2.5 Selectieprocedure

De openstelling van de kandidaatstelling zal via pers- en media publicaties en een eigen website onder de aandacht worden gebracht. Het aanmeldingsformulier staat op de website vermeld en kan digitaal worden ingevuld. Vervolgens neemt de organisatie contact op met de topvrouw die wordt voorgedragen ter nominatie. Voor het voordragen van kandidaten gelden de volgende richtlijnen:

 • Om te kunnen komen tot een goede besluitvorming dienen de aanmeldingen uniform opgesteld en volledig bij de selectiecommissie aangeleverd te worden.
 • Het is mede de taak van de selectiecommissie om manco’s in de aanmeldingen aan te (doen) vullen.
 • Vervolgens ontvangt de voorgedragen topvrouw zelf een nominatieformulier. Dit uitgebreid formulier gaat dieper in op de kwaliteiten zoals o.a. persoonlijkheid, denkwijze en werkwijze van de topvrouw en dient volledig ingevuld en ondertekend te worden.
 • Ondersteuning voor de topvrouw bij de invulling en aanmelding is, indien gewenst, vanuit de organisatie beschikbaar.

De selectiecommissie levert zonder rangorde maximaal 10 kandidaten aan bij de jury. Deze kandidaten worden niet openbaar bekendgemaakt. De jury kiest vervolgens 6 kandidaten waar zij een verdiepend gesprek mee voeren. Deze kandidaten worden niet openbaar bekendgemaakt. Vervolgens kiest de jury 3 kandidaten die in aanmerking komen voor de titel. Na bekendmaking van deze 3 kandidaten worden deze topvrouwen bezocht door de jury. Twee bestuursleden van de stichting Topvrouwen Limburg zullen bij deze bedrijfsbezoeken aanwezig zijn.

2.6 Tijdsplanning

Kandidaatstelling: vond reeds in 2020 plaats (i.v.m. corona)

Jurygesprek met maximaal 10 kandidaten: 3 maart 2020

Bekendmaking 3 finalisten: 5 maart 2020

Bedrijfsbezoek jury bij 3 finalisten: 8 april 2021

Fotoshoots 3 finalisten: 4 en 5 maart 2021

Opnames teasers, portretten en mini-docu 3 finalisten: december 2020 – februari 2021

Generale repetitie pitch: 14 april in de ochtend

Verkiezing en prijsuitreiking: donderdag 22 april 2021 (live-uitzending

Ontbijt met winnares: 23 april 2021

Evaluatie voorbereiding en verloop verkiezing finalisten: n.t.b.

De uitreiking Topvrouw Limburg

De ondernemersavond wordt gehouden in een accommodatie gelegen binnen het werkgebied. Tijdens deze avond, welke onder verantwoordelijkheid van het bestuur aan de hand van een draaiboek verloopt, worden de drie genomineerde topvrouwen geïnterviewd. In goed onderling overleg met de genomineerden wordt gezorgd dat deze presentaties op uniforme wijze gegeven kunnen worden. Alle personen die zakelijk actief zijn binnen Limburg worden in de gelegenheid gesteld deze avond te bezoeken, tegen betaling van een door het bestuur vastgesteld bedrag.

Vanuit de stichting wordt verwacht dat de genomineerde topvrouw zelf aan de voorbereidingsgesprekken voor deze avond deelneemt. Het is dan ook niet toegestaan een plaatsvervanger af te vaardigen.

3.1 Prijs

Tijdens deze avond wordt de volgende prijs uitgereikt:

 • Titel Topvrouw Limburg voor één jaar.

Aan deze eretitel is een aandenken verbonden dat speciaal ontworpen is voor de Topvrouw van het jaar Limburg. De beoordelingsrapporten van de jury worden samengevat in het juryrapport dat tijdens de avond wordt voorgelezen door de voorzitter van de jury.

3.2 Financiële bijdrage genomineerden

De drie genomineerden worden verzocht een financiële bijdrage van € 500,00 te leveren. Vanuit de stichting wordt ter compensatie hiervan het volgende aangeboden:

 • Diverse PR-activiteiten rondom de prijs en de genomineerden
 • Diverse mogelijkheden om zichzelf en hun bedrijf te promoten zoals bijvoorbeeld op de website en via sociale media
 • Bedrijfsvideo
 • Foto- en videomateriaal van de verkiezing
 • 2 entreekaarten voor de verkiezing in jaar van nominatie en het eerste daaropvolgende jaar

3.3 Toestemming

De genomineerden van de verkiezing Topvrouw Limburg geven toestemming voor gebruik van foto en film ter promotie van de jaarlijkse verkiezing. Tevens zullen uitspraken en citaten van alle genomineerden uit het nominatieformulieren gebruikt kunnen worden ter inspiratie van anderen.

3.4 Statuten

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet ligt bij het bestuur van de stichting de bevoegdheid een beslissing te nemen. De statuten van de stichting zijn, indien gewenst, beschikbaar via het secretariaat van de stichting.

Dit reglement is opgemaakt bij oprichting van de stichting Zakenvrouw Noord-Limburg in 2012. (Huidige versie: 12.0 d.d. 01-02-2018)